ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 08/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)