ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭੋ

ਲੱਭੋ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਪੀ ਜੀ/ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਆਦੇਸ਼ 14/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(936 KB)
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ 14/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(852 KB)
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 14/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(852 KB)