Close

Sh.Vivek Nirmohi

SDM OFFICE KHARAR

Email : sdmkharar[at]gmail[dot]com
Designation : ARO2(052)-cum- Naib Tehsildar Kharar
Phone : 01602280222