ਪੀ ਜੀ/ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਆਦੇਸ਼

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਪੀ ਜੀ/ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ ਆਦੇਸ਼ 14/12/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(936 KB)