ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼

ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 28/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(510 KB)