ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ 14/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(778 KB)