ਕਣਕ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਕਣਕ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਕਣਕ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 30/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(705 KB)